Vedtægter for Musikskolen på Mors

§ 1. Navn og status
Musikskolen på Mors er en selvejende intuition med hjemsted i Morsø Kommune.

§ 2. Formål
Musikskolen har det formål:
• Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe
forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
• At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for
personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.
• Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt
øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
• At virke til fremme af det lokale musikmiljø.

§3. Aktiver
Pr. 1 januar 1996 udgør institutionens formue kr. 460.000 + kr. 175.000 i alt kr. 635.000, som
henholdsvis er værdien af skolens musikinstrumenter og egenkapital.

§4. Indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musiks til alle børn og unge på til 25 år i kommunen.
Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne over 25 år. Efter godkendelse fra
kommunalbestyrelsen på Mors kan der tilbydes undervisning til elevere i andre kommuner.

§5. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, alle med stemmeret. Heraf udpeges:
• 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsen,
• 1 medlem af og blandt skolens lærere,
• 1 medlem som repræsentant for de kommunale skoler,
• 1 medlem som repræsentant for de frie skoler,
• 2 medlemmer af og blandt skolens elever over 18 år,
• 2 medlemmer af og blandt skolens forældre til elever under 18 år, heraf 1 medlem af og
blandt støttekredsens medlemmer, hvis en sådan oprettes. Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

§6. Valg
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, bortset fra de af kommunalbestyrelsens
udpegede medlemmer, der vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Genvalg kan finde sted.
Valg af elever, forældre- og støttekredsrepræsentant sker på årsmødet.
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som elev-, forældre- eller støttekredsrepræsentanter.
Valg af lærerrepræsentanten sker på et af skolelederen foranstaltet valgmøde i februar måned,
hvortil samtlige lærere indkaldes mindst 14 dages varsel.
Genvalg kan finde sted.

§7. Bestyrelsens opgaver og ansvar.
Bestyrelsen er musikskolens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for musikskolens
virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der forpligter skolen økonomisk, samt eventuel bemyndigelse til lederen i ansættelsessager.

Bestyrelsen ansætter og afskediger musikskolens leder og månedslønnede lærer.

Bestyrelsen godkender musikskolens budget og der reviderede regnskab.

Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen, mellem hjemmene og
musikskolen og andre relevante institutioner.

§8. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel
af formanden med angivelse af dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal
være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest
muligt efter begæringen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er
tilstede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.

§9. Musikskolens leder og daglig drift
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Der
forudsættes blandt andet, at lederen er kvalificeret som lærer ved skolen.
Musikskolens leder ansætter timelønnede lærere og indstiller til bestyrelsen vedrørende
månedslønnede lærere.
Musikskolens leder har der pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling
Af musikskolens undervisning over for bestyrelsen og i overensstemmelse med såvel musikskolens
vedtægter herunder bestyrelsens beslutninger som regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og
Kunststyrelsen.

§ 10. Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle andre samt
elevbetaling i henhold til musikskolens bestemmelser herom.
Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som lederen og bestyrelsen lovligt
pådrager musikskolen.
Institutionen må ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående samtykke optage lån, afhænde
pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom eller benytte ejendommen til andet formål end
anført i denne vedtægt.
Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Musikskolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse indenfor den af kommunalbestyrelsen fastsatte
tidsfrist. Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte frist, det godkendte budget til Kunststyrelsen
samtidig med ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab og statur udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af statsautoriseret eller
registreret revisor, Kommunens Revisionsafdeling eller af Direktoratet for Statens Revision og
fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunststyrelsen inden den fastsatte frist.

§ 11. Årsmøde
Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel elever, forældre og støttekreds til årsmøde til
afholdelse hvert år ultimo marts måned.
På årsmødet foretages valg således:

Hvert andet år vælges til bestyrelsen:
• en elevrepræsentant af og bland elever over 18 år
• en forældrerepræsentant af og blandt forældrene til elever under 18 år.

Hvis en støttekreds oprettes, vælges af de ovennævnte kun elevrepræsentanten, i stedet for forældrerepræsentanten udpeger støttekredsen en repræsentant til bestyrelsen efter de regler som
fastsættes af støttekredsens vedtægter. I det følgende år vælges 1 forældrerepræsentanter til bestyrelsen af og blandt forældrene til skolens
elever under 18 år. På årsmødet er fremmødte forældre til unge under 18 år og elever over 18 år stemmeberettigede.
På årsmødet giver bestyrelsen hvert år en redegørelse for musikskolens virksomhed og økonomiske
situation og der gives anledning til fri debat om disse emner.

§12 Støttekreds
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes
en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand
medvirker til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet.
Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.
Støttekredsen udpeger hvert 2. år sit medlem af bestyrelsen.

§13 Vedtægter
Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen og Kunststyrelsen
Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 af hinanden følgende
bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages
mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunststyrelsen skal forlægge alle ændringer til godkendelse.
Mere betydelige ændringer, herunder formålsændringer skal også forelægges Civilretsdirektoratet til
godkendelse i henhold til fondsloven.

§14. Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis 2/3 af dem fremmødte stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer på 2 af hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig for skolens ophør.
Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Beslutning om musikskolens
ophør skal godkendes af Civilretsdirektoratet i henhold til fondsloven. Viser en opgørelse ved musikskolens ophør, at der fremkommer en nettoformue, når alle kreditorer er betalt, anvendes nettoformuen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse til beslægtede formål i
kommunen. Bestyrelsen skal ved musikskolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af
aktiver og passiver er tilendebragt. 

MENU

MENU